Privacybeleid

Dit privacy beleid is van toepassing vanaf 17 juni 2019  (Klik hier voor het privacy beleid van 27 mei 2018 tot 17 juni 2019).

Inleiding


In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Nieuwe Foto B.V. omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Dit privacybeleid ziet op de door Nieuwe Foto B.V. aangeboden dienstverlening en de daarbij behorende websites. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. Je wordt aangeraden om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

Nieuwe Foto B.V. is statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 65826647 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna wordt Nieuwe Foto B.V. aangeduid als "Nieuwe Foto". Voor vragen over het privacybeleid is Nieuwe Foto bereikbaar op werkdagen vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 030 - 224 25 00. Ook kun je contact opnemen via het contactformulier. Indien je graag anoniem iets wilt melden, dan kan je hiervoor telefonisch contact opnemen. Binnen Nieuwe Foto zijn de heer J.A. Vermeij en de heer D.M. Tins (eind)verantwoordelijk voor de portefeuille "persoonsgegevens". 

Intern gegevensbeschermingsbeleid
Nieuwe Foto en haar medewerkers zijn gebonden aan een (intern) gegevensbeschermingsbeleid (zoals bedoeld in art. 24 lid 2 AVG). Op basis daarvan is het medewerkers alleen toegestaan om (met inachtneming van het gegevensbeschermingsbeleid) persoonsgegevens te verwerken als dat nodig is voor de uitvoering van een opgedragen taak. Daarnaast zijn medewerkers gebonden aan specifieke instructies over hoe om te gaan met persoonsgegevens. Medewerkers beschikken over (basis)kennis van de AVG.

Nieuwe Foto heeft een bijeenkomst georganiseerd om het gegevensbeschermingsbeleid te introduceren en toe te lichten. Na deze bijeenkomst is het gegevensbeschermingsbeleid afgerond en heeft iedere medewerker een kopie van het gegevensbeschermingsbeleid ontvangen. Daarbij is de instructie gegeven om het betreffende document goed door te nemen. Medewerkers zijn daarmee op de hoogte van het feit dat het gegevensbeschermingsbeleid ook verplichtingen voor hen schept. Nieuwe medewerkers krijgen bij indiensttreding een kopie van het op dat moment geldende gegevensbeschermingsbeleid. 

Het creëren van bewustwording bij alle medewerkers is een belangrijk onderdeel van het gegevensbeschermingsbeleid van Nieuwe Foto. Om die reden stuurt Nieuwe Foto aan op een doorlopende evaluatie van het gegevensbeschermingsbeleid. 

Het gegevensbeschermingsbeleid wordt los van bovenstaande eens per 6 maanden geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd. Hiervoor wordt een bijeenkomst georganiseerd, met de belangrijkste verplichtingen (de basisbeginselen) uit de AVG als vaste agendapunten. Denk daarbij aan agendapunten als doelbinding, het vereiste van een grondslag, beveiligingsverplichting, register van verwerkingsactiviteiten, bijzondere persoonsgegevens etc.). Op die manier waarborgt Nieuwe Foto dat zij blijft voldoen aan de AVG. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de praktijk en juridische ontwikkelingen. 

 

Verwerken van persoonsgegevens

Nieuwe Foto als verwerker
 
Nieuwe Foto maakt foto's in opdracht van haar opdrachtgevers. De opdrachtgevers bestaan uit onder meer scholen en bedrijven. Vervolgens worden de foto's in sommige gevallen door Nieuwe Foto online ter beschikking gesteld aan bijvoorbeeld de ouders van schoolgaande kinderen of werknemers van de betreffende bedrijven. De foto's blijven op verzoek van onze opdrachtgevers (de scholen en bedrijven) in principe 18 maanden beschikbaar (tenzij een opdrachtgever specifiek een andere termijn met ons is overeengekomen). Nieuwe Foto heeft intern een aantal kwaliteitskenmerken vastgesteld waaraan de foto's moeten voldoen wil naar haar mening sprake zijn van kwalitatief hoogwaardige foto's. Denk daarbij aan kenmerken zoals een bepaalde scherpte of achtergrond, maar ook het aanwezig zijn van bijvoorbeeld een lach op het gezicht. Via een computergestuurde controle worden de foto's automatisch op de kwaliteitskenmerken gecontroleerd. 

Ook wordt de computergestuurde controle gebruikt om de juiste personen op bepaalde foto's te krijgen en om die foto's ook aan de juiste opdrachtgever te koppelen en te versturen. Het computergestuurde proces levert minder fouten op dan een handmatig proces. Verder gebruikt Nieuwe Foto de informatie uit de computergestuurde controle om de fotografen en beeldbewerkers feedback te kunnen geven op de door hen gemaakte of bewerkte foto's (met als doel de kwaliteit van het in de toekomst op te leveren werk te verbeteren). Ook kan de informatie uit de computergestuurde controle worden gebruikt om fotografen en/of beeldbewerkers aanvullend te belonen als foto's aan de intern bepaalde kwaliteitskenmerken voldoen. 

De informatie welke daarvoor gebruikt wordt, bestaat uit statistieken over bepaalde foto's en dus niet uit de foto's zelf. De statistieken zijn niet meer te herleiden naar een bepaald persoon. De handelingen voor wat betreft de kwaliteitsverbetering en eventuele aanvullende beloning worden alleen uitgevoerd binnen de termijn waarbinnen Nieuwe Foto de foto's op verzoek van de opdrachtgever beschikbaar moet stellen.

Zoals aangegeven blijven de foto's op verzoek van onze opdrachtgevers (de scholen en bedrijven) in principe 18 maanden beschikbaar (tenzij een opdrachtgever specifiek een andere termijn met ons is overeengekomen). De foto's worden daarna verwijderd en zijn daarna ook niet meer voor Nieuwe Foto beschikbaar. Betrokkenen (personen die op de foto staan) en, indien van toepassing, hun wettelijk vertegenwoordiger(s) kunnen Nieuwe Foto ook rechtstreeks verzoeken om foto's te laten verwijderen. Nieuwe Foto zal daar natuurlijk zo snel mogelijk gehoor aan geven. Neem hierover dan ook gerust contact met ons op. De manieren waarop wij te bereiken zijn, vind je in de tweede alinea op deze pagina. Ook in dat geval zijn de foto's dus ook niet meer voor Nieuwe Foto beschikbaar. 

Foto's kunnen alleen besteld worden op basis van een aan opdrachtgever verstrekte inlogkaart. In het geval de opdrachtgever een school is, dan deelt de school de inlogcodes uit aan de kinderen. Op die inlogkaart is een inlogcode te vinden. Deze inlogcode kun je invullen op onze website. Als een inlogkaart kwijt is, dien je dit te melden aan de zogenoemde codemeester. 

Betrokkenen (personen die op de foto staan) en, indien van toepassing, hun wettelijk vertegenwoordiger(s), komen dus in het bezit van een inlogcode, zodat de foto's kunnen worden besteld. Vanaf dat moment kunnen zij ook zelfstandig bepalen om de betreffende foto's langer te bewaren dan de met de initiële opdrachtgever overeengekomen termijn. Het is dan mogelijk om de bewaartermijn van de foto's telkens met 48 maanden te verlengen. Dit biedt de mogelijkheid om aanvullende dienstverlening te verrichten, zoals het kunnen bestellen van een fotoreeks van foto's gemaakt in groep 1 tot en met 8 van een bepaald kind. Voor deze gegevensverwerkingen heeft Nieuwe Foto dus een verzoek gekregen van de betrokkenen (personen die op de foto staan) of, indien aan de orde, hun wettelijk vertegenwoordiger(s). Zekerheidshalve heeft Nieuwe Foto daar ook expliciet toestemming voor gevraagd. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig). Technisch is het mogelijk dat de betreffende foto's op ieder moment zelfstandig door de betrokkenen (personen die op de foto staan) of, indien aan de orde, hun wettelijk vertegenwoordiger(s) worden verwijderd. Voor de goede orde: ook voor Nieuwe Foto zijn de foto's dan niet meer beschikbaar. Natuurlijk mag je ook contact opnemen met Nieuwe Foto als je wilt dat wij de foto's voor je verwijderen. 

Al de hierboven genoemde activiteiten voert Nieuwe Foto uit in opdracht van de initiële opdrachtgevers of van de betrokkenen (personen die op de foto staan) en, indien van toepassing, hun wettelijk vertegenwoordiger(s). Nieuwe Foto wordt daarom voor deze activiteiten aangemerkt als 'verwerker' als bedoeld in de privacywetgeving. 

In de van toepassing zijnde algemene voorwaarden is een verwerkersovereenkomst opgenomen welke voldoet aan de AVG (artikel 12 van de algemene voorwaarden). Een opdrachtgever sluit hierdoor automatisch een verwerkersovereenkomst met Nieuwe Foto. Speciaal voor scholen biedt Nieuwe Foto ook de mogelijkheid om een verwerkersovereenkomst te sluiten welke is gebaseerd op het zogenoemde Privacy Convenant. 

Voor de inschakeling van sub-verwerkers vraagt Nieuwe Foto via de verwerkersovereenkomst voorafgaande toestemming aan haar opdrachtgevers. Met de sub-verwerkers zijn eveneens verwerkersovereenkomst gesloten. Specifiek in de relatie met ZZP-fotografen maakt een verwerkersovereenkomst onderdeel uit van de overeenkomst van opdracht. In de verwerkersovereenkomst met de ZZP-fotografen zijn concrete verplichtingen voor de ZZP-fotograaf opgenomen, bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging. Ter controle voert Nieuwe Foto per jaar onaangekondigd een aantal audits uit. ZZP-fotografen worden daarnaast in een bijeenkomst (voorafgaand aan de dienstbetrekking) voorgelicht over de AVG. 

Op basis van de AVG is het noodzakelijk dat Nieuwe Foto informatie beschikbaar stelt waaruit blijkt hoe Nieuwe Foto aan haar verplichtingen als verwerker voldoet (artikel 28 lid 3 onder h AVG). Deze informatie vind je hier. 

Nieuwe Foto als verwerkingsverantwoordelijke

 


Bestellen van foto's
Zoals aangegeven worden sommige foto's online beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld ouders van schoolgaande kinderen en werknemers van een bepaald bedrijf. Voor die personen is het mogelijk om de voor hen relevante foto's te bestellen.

Als men dat wil, wordt door het plaatsen van een bestelling een overeenkomst met Nieuwe Foto aangegaan. Bij het aangaan en uitvoeren van die overeenkomst worden persoonsgegevens door Nieuwe Foto verwerkt. Dit zodat de betreffende foto's uiteindelijk bezorgd kunnen worden bij de personen die de foto's besteld hebben. Het gaat hier om een gegevensverwerking van de gewenste foto's, de NAW-gegevens, telefoonnummer en het e-mailadres van de personen die de foto's bestellen. Het grootste deel van deze gegevens mag Nieuwe Foto verwerken omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is verplicht. Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd. Indien de gegevensverwerking niet nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (dit kan voor sommige foto's het geval zijn), dan is de betreffende gegevensverwerking noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Nieuwe Foto. Zonder deze verwerking kan de bestelling namelijk niet verwerkt worden.   

De meeste persoonsgegevens welke Nieuwe Foto heeft verkregen doordat een bestelling heeft plaatsgevonden worden 7 jaar bewaard in verband met de fiscale bewaarplicht (hierna wordt daarover ook meer informatie gegeven). De aanhef en het telefoonnummer worden echter al na zes maanden verwijderd. 

Klantaccount
Het is mogelijk, maar niet verplicht, om een klantaccount aan te maken. Indien je als klant daarvoor kiest, dan verwerkt Nieuwe Foto jouw persoonsgegevens om het klantaccount aan te kunnen maken en toegankelijk te kunnen laten zijn. Deze verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van toestemming van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig). 

De betreffende persoonsgegevens worden verwijderd op het moment dat de toestemming wordt ingetrokken (tenzij bijvoorbeeld een wettelijke verplichting, zoals de fiscale bewaarplicht, daaraan in de weg staat). Je kunt zelfstandig je klantaccount verwijderen of ons verzoeken om je account te verwijderen. Je trekt daarmee feitelijk de toestemming in om nog langer persoonsgegevens te verwerken. 

Het klantaccount wordt ook verwijderd als er vijf jaar niet op het account is ingelogd. Een maand voor het verstrijken van die vijfjaarstermijn verstuurt Nieuwe Foto hierover nog wel een reminder. Dit is een niet-commercieel bericht, waar in de praktijk behoefte aan bestaat. Aan het klantaccount kunnen namelijk ook digitale bestanden van foto's gekoppeld zijn. Het toesturen van die reminder is dus noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Nieuwe Foto en van jou. 

Sessie van de website na invoeren inlogcode
Op onze website kan je een inlogcode invullen om bijbehorende foto's te bestellen. Nadat je deze inlogcode hebt ingevuld, bewaart Nieuwe Foto maximaal 3 weken de door jou ingevulde (bestel)informatie. Deze functie wordt over het algemeen gewaardeerd, omdat je op die manier namelijk later je bestelling af kunt maken. De verwerking van persoonsgegevens (de inlogcode in combinatie met de door jou ingevulde gegevens) is daardoor noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Nieuwe Foto en haar klanten. Opdrachtgerelateerde informatie
Voor de uitvoering van een opdracht is het noodzakelijk dat Nieuwe Foto persoonsgegevens verwerkt. Voor het grootste deel van die persoonsgegevens geldt dat deze op grond van de fiscale bewaarplicht zeven jaar worden bewaard. Daar waar dit niet nodig is, bewaart Nieuwe Foto de betreffende persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Zo wordt communicatie omtrent de uitvoering van de opdracht in principe vier jaar na afronding van de opdracht verwijderd. Ook is het noodzakelijk dat Nieuwe Foto de contactpersoon van opdrachtgever registreert. De gemaakte koppeling tussen contactpersoon en opdrachtgever wordt uiterlijk drie jaar na afronding van de betreffende opdracht verwijderd. 

Het verwerken van opdrachtgerelateerde informatie is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te kunnen komen of noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Nieuwe Foto. Die belangen bestaan uit het kunnen uitvoeren van de opdracht. In een enkel geval is een verwerking gebaseerd op toestemming (zoals het voor langere tijd in opdracht van een klant bewaren van foto's). In dat geval wordt dat in dit privacybeleid vermeld. Fiscale bewaarplicht
Als gevolg van de fiscale bewaarplicht, moet Nieuwe Foto haar administratieve gegevens zeven jaar bewaren. Het is mogelijk dat op basis van deze bewaarplicht Nieuwe Foto persoonsgegevens moet bewaren. In dit geval is de verwerking noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Meer informatie over de fiscale bewaarplicht (en de gegevens die op basis daarvan bewaard moeten worden), vind je op de website van de Belastingdienst. Informeren over vergelijkbare producten en diensten
De NAW-gegevens en het e-mailadres van personen die een bestelling plaatsen worden opgeslagen in het relatiebeheersysteem van Nieuwe Foto. Deze persoonsgegevens worden daarin opgeslagen zodat Nieuwe Foto bestaande klanten kan informeren over vergelijkbare producten en diensten. 

Dit is toegestaan op basis van Algemene Verordening Gegevensbescherming in samenhang met artikel 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet. Hiervoor hoeft niet apart toestemming gevraagd te worden van de klanten. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Nieuwe Foto. Dit belang bestaat concreet uit een gerechtvaardigd commercieel belang van Nieuwe Foto bij het onderhouden van rechtstreekse contacten met klanten. Bij de bestelling wordt ook de mogelijkheid geboden om aan te geven dat het ontvangen van uitingen over vergelijkbare producten of diensten niet gewenst is. Bij elke uiting wordt een afmeldmogelijkheid geboden.  

Contactformulier websites
Op de websites van Nieuwe Foto is een contactformulier beschikbaar. Als het contactformulier ingevuld en verzonden wordt, dan worden persoonsgegevens verwerkt zodat Nieuwe Foto de vraag, klacht of andersoortige communicatie af kan handelen. Ook kan dan op verzoek informatie worden toegezonden. 

Het verstrekken van de persoonsgegevens is verplicht, omdat anders de communicatie niet afgehandeld kan worden. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Nieuwe Foto. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Nieuwe Foto om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen. 

Opname telefoongesprekken voor kwaliteitsdoeleinden
Als je telefonisch contact met ons opneemt, dan wordt dit gesprek opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden. Door het evalueren van het telefoongesprek kunnen wij onze medewerkers namelijk leren om klanten nog beter te woord te staan. Voor dit doeleinde verwijderen wij de koppeling tussen jouw naam en telefoonnummer en de opname. 

De rechtsgrond van voor deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons, van onze medewerkers en uiteindelijk ook van de gerechtvaardigde belangen van onze klanten in het algemeen. Uiteindelijk leidt deze verwerking van persoonsgegevens namelijk tot betere dienstverlening. 

Zo snel mogelijk nadat het telefoongesprek is geëvalueerd (en maximaal 1 jaar na het telefoongesprek), zullen wij de opname verwijderen. Als je wilt dat wij de opname per direct verwijderen, dan kun je dat natuurlijk aan ons vragen. Nieuwe Foto zal daar dan zo snel mogelijk gehoor aan geven. Neem hierover dan ook gerust contact met ons op. De manieren waarop wij te bereiken zijn, vind je in de tweede alinea op deze pagina.  

Aanvragen van informatie en/of een proefpakket
Het is mogelijk dat je via de website informatie en/of een zogenoemd proefpakket bestelt.
Je dient in het bijbehorende aanvraagformulier de volgende persoonsgegevens te verstrekken.
- Voornaam;
- E-mail;
- Telefoonnummer. 

Als bovenstaande persoonsgegevens niet worden verstrekt, dan kan het verzoek niet in behandeld worden genomen. De persoonsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om de gevraagde informatie en/of het proefpakket toe te kunnen sturen. De persoonsgegevens kunnen vervolgens ook gebruikt worden om telefonisch contact op te nemen voor commerciële doeleinden. 

Concreet houdt dit in dat wij jou binnen 3 maanden na de aanvraag (exclusief gemiste oproepen) éénmaal telefonisch mogen benaderen om onze dienstverlening onder de aandacht te brengen. De persoonsgegevens worden daarom tot uiterlijk 3 maanden na het aanvragen van de informatie en/of het proefpakket door ons bewaard. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang. Dit belang bestaat concreet uit een commercieel belang om onze producten en diensten bij jou onder de aandacht te brengen. 


In ruil voor het proefpakket vinden wij het redelijk en gerechtvaardigd dat wij jou één keer telefonisch onze producten en diensten onder de aandacht kunnen brengen. Let op dat je te allen tijde, dus ook voorafgaand aan het moment dat wij telefonisch contact hebben opgenomen, gebruik kan maken van het recht van bezwaar. Nieuwe Foto zal in dat geval geen telefonisch contact met jou opnemen. Wij zullen vervolgens alleen nogmaals telefonisch contact met jou opnemen, als je daarvoor toestemming hebt gegeven. 

Persoonsgegevens van sollicitanten
Nieuwe Foto kan persoonsgegevens bewaren van sollicitanten. Het kan hierbij gaan om diverse - al dan niet door de sollicitant zelf verstrekte - persoonsgegevens. Uitgangspunt is dat Nieuwe Foto enkel de persoonsgegevens verwerkt, welke noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Nieuwe Foto en van de betreffende sollicitant. Dit belang bestaat uit het kunnen uitvoeren van een sollicitatieprocedure. De betreffende persoonsgegevens worden 4 weken na ontvangst daarvan, dan 4 weken na het laatste sollicitatiegesprek, bewaard. Op basis van aan de sollicitant gevraagde toestemming kunnen deze persoonsgegevens maximaal één jaar worden bewaard. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig). 

Klantbeoordelingen
Op onze website kunnen klanten een klantbeoordeling achterlaten. De beoordelingen vind je hier. Het is mogelijk, maar niet verplicht, dat je je voor- en achternaam koppelt aan de beoordeling. Deze verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van toestemming van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig). Concreet betekent dit dat je Nieuwe Foto kunt verzoeken om een klantbeoordeling te verwijderen. Nieuwe Foto zal daar natuurlijk zo snel mogelijk gehoor aan geven. Neem hierover dan ook gerust contact met ons op. De manieren waarop wij te bereiken zijn, vind je in de tweede alinea op deze pagina. Nieuwe Foto toont de beoordelingen tot het moment dat de betreffende toestemming wordt ingetrokken. 

Klachtenregistratie
Het kan natuurlijk gebeuren dat je een klacht bij ons indient, bijvoorbeeld over onze dienstverlening. Dit kan via verschillende kanalen (bijvoorbeeld via de telefoon of via Facebook). Iedere klacht wordt door Nieuwe Foto in behandeling genomen. Daarvoor wordt een zogenoemd ticket aangemaakt. Op die manier is voor ons inzichtelijk wanneer je de klacht hebt geuit of wanneer wij bijvoorbeeld een reactie hebben verzonden. Als je anoniem een klacht wilt uiten dat kan dat via de telefoon. 

Tijdens het registreren en afhandelen van klachten verwerken wij persoonsgegevens. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van ons en jouw gerechtvaardigde belang. Op deze manier kunnen wij namelijk de klacht in behandeling nemen en jou terugkoppeling geven. Zo snel mogelijk nadat de klacht is afgehandeld (en maximaal 1 jaar na het indienen van de klacht), zullen wij de persoonsgegevens verwijderen. Als je wilt dat wij de klacht en bijbehorende persoonsgegevens per direct verwijderen, dan kun je dat natuurlijk aan ons vragen. Nieuwe Foto zal daar dan zo snel mogelijk gehoor aan geven. Neem hierover dan ook gerust contact met ons op. De manieren waarop wij te bereiken zijn, vind je in de tweede alinea op deze pagina. 

Bewaartermijn
In dit privacybeleid is zoveel als mogelijk aangegeven wat de bewaartermijn van persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart Nieuwe Foto de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. 

 

 

Cookies
Onze websites maken gebruik van cookies. Uitleg over deze cookies wordt gegeven op de pagina: http://www.nieuweschoolfoto.nl/cookie/.
 

Beveiliging
Nieuwe Foto heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De beveiligingsmaatregelen zijn vastgelegd in een schriftelijk beveiligingsbeleid. Dit beveiligingsbeleid is in overleg met een expert op het gebied van informatiebeveiliging opgesteld. 

De websites van Nieuwe Foto zijn beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Zoals eerder aangegeven dienen medewerkers zich daarnaast te houden aan een gegevensbeschermingsbeleid. Ook werkt Nieuwe Foto uitsluitend met fotografen die een VOG verklaring hebben overgelegd. 

 
 

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Nieuwe Foto worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en subverwerkers. Denk aan het hostingbedrijf dat onze website host, het bedrijf dat een afdruk maakt van de foto's en het postorderbedrijf dat bestellingen verwerkt om deze te kunnen bezorgen. De verwerkers en subverwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Nieuwe Foto en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden (met uitzondering van de hierboven genoemde verwerkers en subverwerkers) niet verstrekt aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

Je privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevens bescherming (hierna: "AVG") heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om Nieuwe Foto te verzoeken om inzage (art. 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van je persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om Nieuwe Foto te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). 

Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.  Nieuwe Foto wenst te benadrukken dat zij privacy hoog in het vaandel heeft staan. Zij gaat aldus - binnen hetgeen wettelijk is toegestaan - zo flexibel mogelijk om met alle rechten van betrokkenen. 

Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap 

Wijzigingen en afrondende opmerkingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.  

Op deze pagina heeft Nieuwe Foto beschreven hoe zij omgaat met de verwerking van persoonsgegevens en op welke wijze zij de AVG binnen haar organisatie heeft geïmplementeerd. Mocht je hierover nog vragen hebben, neemt u dan vooral contact met ons op. Wij hechten namelijk sterk aan de bescherming van persoonsgegevens en zullen alles in het werk stellen om aantoonbaar aan de AVG te voldoen en hierover transparant te zijn. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 17-06-2019.