Algemene voorwaarden 2016

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tot 27 februari 2017. Klik hier voor de algemene voorwaarden vanaf 27 februari 2017 tot 15 mei 2018. Download de algemene voorwaarden hier in pdf: algemene-voorwaarden-2016.pdf (82 kb)

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto B.V., KVK 65826647, 3532AE Utrecht, in Nederland.

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden genoemd) Nieuwe Foto B.V. en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, hebben de volgende definities de volgende betekenis.

1.2 Aanvullende Voorwaarden: aanvullend op de Algemene Voorwaarden. Er kunnen voor bepaalde producten of diensten extra voorwaarden gelden. Deze voorwaarden worden Aanvullende Voorwaarden genoemd.

1.3 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website van Nieuwe Foto B.V. een bestelling plaatst (kan ook aangeduid worden met Consument).

1.4 Leverancier: de producent van de producten die Nieuwe Foto B.V. aanbiedt via het internet.

1.5 Overeenkomst(en): iedere overeenkomst die tussen Nieuwe Foto B.V. en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.6 Dienstverlening: de door of namens Nieuwe Foto B.V. al dan niet met betrekking tot te verlenen diensten, waaronder het administreren en verzenden van orders en het versturen van producten.

1.7 Bericht(en): iedere mogelijke kennisgeving van Nieuwe Foto B.V. aan de Klant, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, brochures, advertenties, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, websites, e-mails, faxen en brieven.

1.8 Overmacht: elke van de wil van Nieuwe Foto B.V. onafhankelijk omstandigheid, of die van de Leverancier, waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant helemaal of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Nieuwe Foto B.V. noch de Leverancier, kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: staking en uitsluitingen, stagnatie, telecommunicatiestoringen of andere problemen bij Nieuwe Foto B.V. of de Leverancier.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Bij het plaatsen van een bestelling via de Nieuwe Foto B.V. website gaat u stilzwijgend akkoord met de voorwaarden opgenomen in de Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden en sluit u stilzwijgend een Overeenkomst af.


2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen over, aanbiedingen tot en Overeenkomsten tussen Nieuwe Foto B.V. en de Klant, waarbij Nieuwe Foto B.V. diensten van welke aard dan ook levert of zou kunnen leveren.

2.3 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten of diensten. Mochten er tussen de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan, gelden die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald.

2.4 Van deze Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden kan uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuwe Foto B.V. worden afgeweken. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, bestaat de gehele Overeenkomst tussen Nieuwe Foto B.V. en de Klant, uit het volledig ingevulde (elektronische) bestelformulier op de website en deze Algemene Voorwaarden, en treedt in de plaats van alle voorafgaande mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken in relatie tot de Overeenkomst.

2.5 Nieuwe Foto B.V. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een zodanige wijziging zal rechtskracht tussen partijen hebben, ook ten aanzien van de al bestaande Overeenkomst(en), nadat de gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden en daarvan mededeling is gedaan aan de Klant. Zij treden 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking in werking of op een latere datum indien zulks in de bekendmaking is vermeld.

2.6 Indien één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt, dan wel wordt verklaard door een uitspraak van de rechter of een administratief orgaan, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, voor zover bedoelde uitspraak dit toelaat, volledig van kracht blijven.

2.7 Door gebruik te maken van de websites welke aangesloten zijn bij Nieuwe Foto B.V. en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals deze staan vermeld op de website in de disclaimer.

Artikel 3. Totstandkoming, ontbinding en duur Overeenkomst(en)

3.1 Een aanbieding en/of prijsopgave van Nieuwe Foto B.V. is vrijblijvend en bindt Nieuwe Foto B.V. niet. Zij geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst. Nieuwe Foto B.V. is gerechtigd Overeenkomsten zonder opgave van redenen te weigeren. Het voorafgaande geldt tenzij in de aanbieding en/of prijsopgave van Nieuwe Foto B.V. schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling op de website van Nieuwe Foto B.V. middels het invullen van het bestelformulier.

3.3 De Overeenkomst met de Consument wordt aangegaan onder voorwaarde dat de Consument in staat is en ten tijde van de uitvoer van de Overeenkomst in staat is zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te komen, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Nieuwe Foto B.V..

3.4 Nieuwe Foto B.V. is gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. In dat geval zal Nieuwe Foto B.V. de vooruitbetaalde vergoeding over het restant zonder bijkomende kosten retourneren.

3.5 De Consument is gerechtigd de Overeenkomst met Nieuwe Foto B.V. op schriftelijke wijze te ontbinden, uiterlijk 7 (zeven) dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen zoals vermeld in Berichten van Nieuwe Foto B.V., uitgedrukt in Euro (€) inclusief de verplichte wettelijke BTW.


4.2 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst Nieuwe Foto B.V. geldende omstandigheden.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden voor iedere bestelling bezorgkosten in rekening gebracht naar de aard en gewicht van het product.

4.4 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Nieuwe Foto B.V. op geen enkele wijze voor een latere Overeenkomst.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Nieuwe Foto B.V. is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Nieuwe Foto B.V..


Artikel 6. Overmacht

6.1 Indien Nieuwe Foto B.V. door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

6.2 Ingeval van Overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Nieuwe Foto B.V. als gevolg van de Overmacht enig voordeel mocht hebben.

6.3 Nieuwe Foto B.V. zal de consument zo spoedig mogelijk van een dreigende overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 7. Klachten

7.1 Nieuwe Foto B.V. neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op de dienstverlening en de geleverde producten van Nieuwe Foto B.V..

7.2 Nieuwe Foto B.V. spant zich in om klachten zo goed mogelijk te behandelen om zo tot verbetering van de dienstverlening te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 14 dagen na levering van het product, schriftelijk indienen bij Nieuwe Foto B.V.. De klacht wordt, indien mogelijk, 5 werkdagen na het ontvangst door Nieuwe Foto B.V. in behandeling genomen. De Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 8. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

8.1 Op alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, alsmede Aanvullende Voorwaarden en iedere Overeenkomst, is bij sluiting het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen zullen, voor zover niets anders door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 9. Leveren van producten

9.1 De levering van producten vindt na de door Nieuwe Foto B.V. gestelde besteldatum kosteloos plaats via school, of na de gestelde besteldatum via een (pakket)bezorgingdienst.

9.2 De levertijd van de door de Klant bestelde producten is afhankelijk van de levertijd van het product.

9.3 Nieuwe Foto B.V. zal alleen producten leveren in Nederland.

9.4 Producten worden pas geleverd op het moment dat alle betalingen, overeenkomstig met de Overeenkomst, op de bankrekening van Nieuwe Foto B.V. binnen zijn.

9.5 Nieuwe Foto B.V. is niet aansprakelijk voor afwijkingen van het bestelde productformaat ten opzichte van het afdrukformaat.

Artikel 10. Recht van herroeping

10.1 De klant heeft recht op herroeping, binnen 7 dagen na levering van de bestelde producten. De klant heeft het recht om de Overeenkomst te herroepen of de goederen te retourneren. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

10.2 Uitzondering op deze regeling vormen producten die duidelijk persoonlijk en volgens specificaties van de klant werden vervaardigd zoals onder andere: foto-opdrachten, fotogeschenken en producten die door de Klant met grove schuld beschadigd werden.

10.3 Bij retourzendingen moet de Klant een kopie van de bestelbevestiging, of een ander bewijs van de bestelling en de datum daarvan meezenden.

Artikel 11. Toestemming van de Klant

11.1 De Klant geeft Nieuwe Foto B.V. toestemming om de desbetreffende foto'(s) ter beschikking te stellen van de Leverancier om het bestelde product te produceren.